నర్సిపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోన అవగాహన సూచనలు.

49
https://youtu.be/TE3WcYrHfmg