శ్రీకనకమహలక్ష్మీ అమ్మవారి అలయంలో శ్రావణమాసం పూజలు ప్రారంభం.

109
https://youtu.be/C6yc2DBiIEk