విశాఖలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు

104
https://youtu.be/hppG_V4sLNk