మందుకోసం డబ్బులు ఇవ్వలేదని భార్యను హతమర్చిన భర్త.

189