నగ్నదోంగను అరెస్ట్ చెసిన పోలిసులు.

403
https://youtu.be/uHhZEFruRvQ