దేవాలయలపై దాడులను చెసిన వారిని శిక్షించే బుద్దిని ప్రభుత్వనికి ఇవ్వలని అంజనేయినికి 101 టేంకాయలు.

230