విగ్రహలు కాదు, పోలవరం ప్రోజక్టు ముఖ్యం : మాజీ ఎమేల్యే పీలా గోవింద్

180