అర్హులకు ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేస్తున్న విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త శ్రీ కె.కె రాజు గారు

112