శ్రీకనకమహలక్ష్మీఅమ్మవారికి తిరుమల శ్రీనివాసుని సారే

358